می زی برای کار

 کاری برای تخت  

تختی برای خواب

 خوابی برای جان

 جانی برای مرگ

 مرگی برای یاد

 یادی برای سنگ

 این بود زندگی ؟!

 

                                            -حسین پناهی-


دیدین بعضی وقتا آدم با خوندن یه سری متنا ، جمله ها یا شعرایی سرمست میشه!

متنای "حسین پناهی" همیشه با من همین کاررو میکنه