نکته این است که لیله القدر می گویند نه یوم القدر 

در دل تاریکی ها و در بطن حادثه است که تو باید طرح فردا را بریزی و در طلوع فجر ، همراه فرشته های نازل شب قدم برداری.((تنزل الملائکه....حتی مطلع الفجر))


علی صفایی حائری