توضیحی ندارم بدم😐

عکس مربوط به اجرای یکی از بندهای تعهدنامه نوشته شده بین دو دانشجو می باشد